POTRAVINOVÁ POMOC OPRÁVNĚNÝM KLIENTŮM

Klienti v prostoru mají k dispozici počítače připojené na internet, tiskárnu a telefon. Poskytujeme také sociální poradenství, edukaci a další doplňkové služby podle našeho zaměření. Plně funguje praní prádla. Tato služba je velice vyhledávaná a stále vytížena. Objednání na praní prádla je u našich klientů možné i telefonicky. Vydávaní potravinové pomoci je také zachováno podle platných podmínek.

NÁROK NA POTRAVINOVOU POMOC V KCH - AKTIVIZAČNÍ PROSTOR 1. NP
V AP KCH (z kapacitních důvodů) nealternujeme vydávání potravin osobám bez domova, které nepracují - tuto pomoc lze čerpat u Naděje, AS, nebo MCSS.

Potravinová a materiální pomoc je vydávána v pondělí od 13.00 do 18.30.
Vyzvednutí potravinové a materiální pomoci v jiný den je možné po splnění podmínek,
o kterých bude klienta informovat sociální pracovník při společném sestavování a následném hodnocení IP. IP jsou sestavovány v pondělí od 13.00 do 18.00 hod.

Čerpání potravinové pomoci
Čerpání potravinové pomoci poskytované z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v AP KCH je možné po splnění závazných podmínek. Stanovené podmínky umožňují
hladký průběh vydávání potravinové a materiální pomoci a respektují kapacitu AP KCH.

Potravinová a materiální pomoc je poskytována jenom registrovaným klientům AP KCH. Registrovat se může každý, kdo se osobně dostaví v době provozu pro veřejnost a seznámí se s podmínkami využívání AP KCH.

Potravinová pomoc může být v AP KCH klientům poskytována na základě zjištění o její potřebnosti v rámci sociálního poradenství a sestavení individuálního plánu na zlepšování sociální situace.
Pro vydání průkazu, na jehož základě je potravinová a materiální pomoc poskytována, potřebuje sociální pracovník věrohodně ověřit totožnost klienta.
Individuální plán (IP) sestavuje společně s klientem sociální pracovník v rámci sociálního poradenství. Na sociální poradenství je potřeba se objednat předem.

Dovolujeme si doporučit klientům, aby si na sociální poradenství a sestavování IP o podpoře z Operačního programu potravinové a materiální pomoci přinášeli potřebné doklady, na jejichž základě může sociální pracovník oveřit skutečnosti, které uvádějí.

Potravinová a materiální pomoc může být u nás poskytována klientům, kteří řeší následující sociální problémy:

 1. Klienti, kteří nastupují na brigádu nebo do zaměstnání a jejich sociální situace jim neumožňuje uspokojit základní potřeby. Klienti k sestavení IP potřebují doklad
  totožnosti a pracovní smlouvu. (V průběhu podpory bude v odůvodňených případech ze strany klienta potřebné strpět ověření odpracovaných směn).
 2. Klienti, kteří pracují a zároveň řeší svoji sociální situaci zhoršenou předchozími dluhy. Klienti potřebují doklad totožnosti, pracovní smlouvu a splátkové kalendáře, nebo rozhodnutí soudu o oddlužení. (v průběhu poskytování materiální a potravinové pomoci je potřebné
  strpět dokládání výdělku a nákladů na bydlení).
 3. Humanitární potravinová pomoc se vydává taktéž na základě sestaveného IP, a to u klientů, kteří jsou důchodci (jenom starobní důchod nebo ID III. stupně), jsou na Dočasné PN a nebyla jim prozatím vyplacena nemocenská (jiná adekvátní sociální situace kterou vyhod-
  notí sociální pracovník) a jejich příjmy jim neumožnují uspokojovat základní životní potřeby. Klienti k sestavení IP potřebují doklad o výši pobíraného ID, nebo Rozhodnutí ČSSZ o invaliditě a nepřiznání nároku na výplatu ID nebo Dočasnou pracovní neschopnost nebo
  výměr starobního důchodu.

Humanitární potravinovou a materiální pomoc je možné také čerpat na základě doporučení jiné sociální služby. Toto doporučení musí být písemné a je dobře, když partnerské organizace předem domluví spolupráci se sociálním pracovníkem v AP KCH.