POTRAVINOVÁ POMOC OPRÁVNĚNÝM KLIENTŮM

Klienti v prostoru mají k dispozici počítače připojené na internet, tiskárnu a telefon. Poskytujeme také sociální poradenství, edukaci a další doplňkové služby podle našeho zaměření. Plně funguje praní prádla. Tato služba je velice vyhledávaná a stále vytížena. Objednání na praní prádla je u našich klientů možné i telefonicky. Vydávaní potravinové pomoci je také zachováno podle platných podmínek.

NÁROK NA POTRAVINOVOU POMOC V KCH - AKTIVIZAČNÍ PROSTOR 1. NP

Do programu Potravinová pomoc může být zařazen jenom klient,
který má platnou pracovní smlouvu a pracuje.

V AP KCH (z kapacitních důvodů) nealternujeme vydávání potravin osobám bez domova, které nepracují - tuto pomoc lze čerpat u Naděje, AS, nebo MCSS.

Potravinová a materiální pomoc je vydávána v pondělí od 13.00 do 18.30.
Vyzvednutí potravinové a materiální pomoci v jiný den je možné po splnění podmínek,
o kterých bude klienta informovat sociální pracovník při společném sestavování a následném hodnocení IP. IP jsou sestavovány v pondělí od 13.00 do 18.00 hod.

Nárok na potravinovou pomoc

Potravinová pomoc může být v Aktivizačním prostoru 1. NP KCH klientům poskytovaná na základě zjištění o její potřebnosti v rámci sociálního poradenství a sestavení individuálního plánu. Cílem sociální práce je zlepšení sociální situace klienta. Individuální plán sestavuje společně s klientem sociální pracovník v rámci sociálního poradenství. Na sociální poradenství, vyjma pondělí, je potřeba se objednat předem. Potravinová pomoc se vydává jenom klientům AP KCH.

Den, kdy se primárně věnujeme IP na potraviny je pondělí od 13
do 18 hodin.
Na sociální poradenství v pondělí není potřebné se objednávat.

Změna, která nastala po období Coronavirové epidemie se týká vymezení podpořených osob v rámci potravinové pomoci. Tato změna je vynucená kapacitními možnostmi AP KCH.

Do programu Potravinová pomoc může být zařazen jenom klient,
který má platnou pracovní smlouvu a pracuje.

Podporovaní klienti v AP KCH - kategorie

  1. Klienti, kteří nastupují na brigádu nebo do zaměstnání a jejich sociální situace jim neumožňuje uspokojit základní potřeby. Klienti k sestavení IP potřebují doklad totožnosti a pracovní smlouvu.
  2. Klienti, kteří pracují a zároveň řeší svoji sociální situaci zhoršenou dluhy. Klienti potřebují doklad totožnosti, pracovní smlouvu a splátkové kalendáře, nebo rozhodnutí soudu o oddlužení.
  3. Humanitární potravinová pomoc se vydává taktéž na základě domluveného IP, u pracujících klientů, kteří jsou důchodci (starobní důchod a ID), jsou na Dočasné PN a nebyla jim prozatím vyplacená nemocenská (jiná adekvátní sociální situace, kterou vyhodnotí sociální pracovník) a jejich příjmy jim neumožňují uspokojovat základní životní potřeby. V rámci IP je sociálním pracovníkem zohledňována sociální situace klienta.

V rámci IP se očekává od klienta pravdomluvnost, nezkreslování své sociální situace a součinnost při tvorbě IP. Služba Potravinová pomoc je neustále přeplněna, proto sociální pracovník, kterému klient neumožní porozumět jeho situaci, může vydávání potravinové pomoci ukončit.

V AP KCH (z kapacitních důvodů) nealternujeme vydávání potravin osobám v sociální nouzi, které nepracují - tuto pomoc lze čerpat u Naděje, AS, nebo MCSS. Informace o potravinové pomoci v Praze klientům předáváme v rámci základního sociálního poradenství.

O vydávání potravinové pomoci rozhoduje sociální pracovník na základě IP,
který domluvil společně s klientem.