NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

V lednu 2021 otevřely R-Mosty čtvrtou registrovanou sociální službu.
Je jí Nízkoprahové denní centrum umístěné v prostorech Komunitního centra v Husitské ulici.
Kromě servisu, na které jsou klienti KCH již zvyklí, rozšíří jeho portfolio o možnost stravy a celkové hygieny. Hlavním cílem služby je, za pomoci aktivit pracovníků a součinnosti klientů, zmírnění negativních dopadů života klientů na ulici. Jedná se hlavně o dopady na kvalitu života. Motivovat klienty k životní změně využitím metod sociální práce a aktivizaci potenciálů klientů.
Poslání

Posláním služby Nízkoprahové denní centrum je spolupodílet se na sociálním začleňování lidí v nouzi. Nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, nebo v sociální nouzi. Podpořit je při zlepšování sociální situace.

Cílová skupina
Služba je určená osobám, které se ocitli v těžké sociální situaci zabraňujícím jim přístup k osobní hygieně a kteří potřebují pomoc při zajištění základních životních potřeb a projevili zájem o poskytovanou pomoc. Svou činnost zaměřujeme na osoby bez přístřeší.

Cíle Nízkoprahového centra Husitská
Cíle služby Nízkoprahové denní centrum dělíme na hlavní cíl a následně dílčí cíle.
Hlavním cílem služby je, za pomoci aktivit pracovníků služby a součinnosti klientů, zmírnění negativních dopadů života klientů na ulici. Jedná se hlavně o dopady na kvalitu života. Motivovat klienty k životní změně využitím metod sociální práce a aktivizaci potenciálů klientů.

Dílčí cíle

 • Poskytovat podmínky pro osobní hygienu a zajištění stravy;

 • informovat klienty o možnosti a způsobech řešení nepříznivé sociální situace,

 • zvyšovat kompetence klientů při zvládání nepříznivé sociální situace, podporovat vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, předcházet ztrátě úcty k sobě i k druhým, předcházet pasivitě a rozvoji rizikového nebo konfliktního způsobu života;

 • podporovat využívání dostupných služeb a zdrojů;

 • podporovat obnovování vztahů s přirozeným sociálním prostředím;

 • předcházet nebo mírnit konflikt lidí dané cílové skupiny a veřejnosti

Principy služby

 • Plné uznávání a respektování pravá klientů, z toho plynoucí individuální přístup, a právo na svobodné rozhodování klienta, zaměstnanci klientovi navrhují nebo doporučují možná řešení jeho situace, způsob řešení sociální situace zůstává odpovědností klienta;

 • zaměření se na individuální potřeby klientů, z toho plynoucí přístup ke každému jednotlivci dle jeho potřeb,

 • zaměření na celkovou situaci klientů v rámci všech daných aspektů a souvislostí jejich sociální situace, podpora začlenění klientů, podpora soběstačnosti klientů, ochranu klientů před předsudky a negativním hodnocením jak ze strany pracovníků, tak i jiných klientů;

 • neposkytujeme více podpory, než je nutné; prevence vzniku závislosti klienta na službě, personál je oporou, nehodnotí, nekritizuje, na základě flexibility jsou schopni pracovníci v přímé péči reagovat pružně na aktuální potřebu klienta;

 • orientace práce s klientem podle základní hypotézy Rogersova přístupu, která předpokládá, že jedinci disponují ve svém nitru potencemi sebeporozumění a proměny vlastního sebepojetí a postojů, přičemž tyto možnosti mohou být využity v atmosféře podporujících pracovních vztahů. Těmito podmínkami rozumíme kongruenci, bezpodmínečné pozitivní přijetí a empatické porozumění.

 • zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu dbaní na zásadu odbornosti a týmové práce personálu, pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace a sdílení relevantních informací, koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup, podpora personálu v zátěžových situacích

Adresa Nízkoprahového centru Husitská je Husitská 114/74, Praha 3 - Žižkov.

Adresa NDC Husitská: Husitská 114/74
Praha 3 - Žižkov


OTEVÍRACÍ DOBA NDC HUSITSKÁ

PONDĚLÍ
8.00 - 10.30 - snídaně
11.00 - 12.00 - 12.30 - 14.00 oběd
12.30 - 16.00
výdej potravin objednaným klientům dle individuálního plánu

ÚTERÝ
8.00 - 10.30 - snídaně
11.00 - 12.00 - 12.30 - 14.00 oběd
Sociální a pracovní poradenství na základě objednání, edukace PC dovedností, подпора інтеграції українських біженців

STŘEDA
8.00 - 10.30 - snídaně
11.00 - 12.00 - 12.30 - 14.00 oběd
Sociální a pracovní poradenství na základě objednání

ČTVRTEK
8.00 - 10.30 - snídaně
11.00 - 12.00 - 12.30 - 14.00 oběd
Sociální a pracovní poradenství na základě objednání

PÁTEK
8.00 - 10.30 - snídaně
11.00 - 12.00 - 12.30 - 14.00 oběd
Sociální a pracovní poradenství na základě objednání, edukace PC dovedností

Kontakty služby NDC:
Telefon NDC: 222 221 644

 • Mgr. Henrieta Votíková / vedoucí/sociální pracovnice
  +420 727 817 890 / henrieta@r-mosty.cz
 • Vita Hisem / pracovnice v sociálních službách
  +420 722 104 484  / integrace@r-mosty.cz
 • Věra Santiestebanová / technický provoz, úklid
  +420 222 221 644